Наголос

Наголос Визначення Наголос — це видiлення голосом певного складу в словi. Наголос в українськiй мовi є вiльним. Тобто, у рiзних словах вiн може припадати на рiзнi склади. Наприклад: а´збукаа´збука, абе´ткаабе´тка, алфаві´талфаві´т. Також наголос є рухомим. Тобто вiн може зi змiною слова перемiщуватися: кни´жкакни´жка – книжки´книжки´. Деякi слова в українськiй мовi мають подвiйний наголос: байду´же−ба´йдуже байду´же−ба´йдуже весняни´й−весня´ний весняни´й−весня´ний […]

See More